sport


 

SGIF Vedtægter Udskriv

VEDTÆGTER FOR SVENSTRUP-GODTHÅB IDRÆTSFORENING

 

§ 1 NAVN:

Foreningens navn er Svenstrup-Godthåb Idrætsforening med signaturen SGIF.
Hjemsted: 9230 Svenstrup, Aalborg Kommune. Stiftet 4. marts 1907.
CVR: 25146514

 

§ 2 FORMÅL:

Foreningens formål er at aktivere alle sportsinteresserede inden for de forskellige idrætsgrene og gennem disse aktiviteter og foreningens øvrige virke at bibringe medlemmerne en positiv livsholdning.

 

§ 3 MEDLEMMER:

1) Som medlemmer i foreningen kan optages enhver person, der tilslutter sig foreningens formål. Personer under 16 år optages kun med forældres/værges skriftlige samtykke.

2) Et medlem kan ekskluderes, når særlige forhold giver anledning dertil, og når 3/4 af bestyrelsens medlem-mer stemmer for det. Eksklusionen kan dog først iværksættes, efter at det pågældende medlem har fået lejlighed til at udtale sig. Eksklusionen kan indankes for den næstfølgende ordinære generalforsamling, hvor den optages på dagsordenen som et særligt punkt. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

3) Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for det.

 

§ 4 KONTINGENTER:

1) Passive medlemmer er alle, der betaler passivt kontingent. Årskontingentet for passive fastsættes ved den ordinære generalforsamling.

2) Aktive medlemmer betaler et afdelingskontingent, der fastsættes af de respektive afdelingsudvalg i samråd med bestyrelsen.

3) Der betales afdelingskontingent for hver idrætsgren, et medlem dyrker. Bestyrelsen kan fastsætte regler for refusion af kontingent ved deltagelse i flere idrætsgrene.

 

§ 5 KONTINGENTRESTANCE:

1) Afdelingskontingent skal være indbetalt til det tidspunkt, der er fastsat af den pågældende afdeling. Ved for sen indbetaling fremsendes en rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, kan medlemmet udelukkes ved en skriftlig meddelelse. Afdelingsudvalget indberetter skriftligt udelukkelsen til bestyrelsen.

2) Et medlem af SGIF, der er i kontingentrestance og dermed udelukket i én afdeling af SGIF, er samtidig udelukket fra samtlige andre afdelinger i SGIF, indtil kontingentforholdet er bragt i orden.

 

§ 6 IND- OG UDMELDELSE:

1) Indmeldelse som aktivt medlem sker ved henvendelse til den pågældende afdeling. Prøvetid kan fastsættes af de enkelte afdelinger.

2) Udmeldelse meddeles til den pågældende afdeling. En udmeldelse kan kun accepteres, såfremt medlemmet ikke er i kontingentrestance.

 

§ 7 BESTYRELSE:

1) Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til en hver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, ligesom ingen medlemmer i foreningen og dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtigelser.

2) Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær, der udgør forretningsudvalget, samt formanden for hver af SGIFs afdelinger.

3) Formanden, næstformanden, kassereren og sekretæren vælges for 3 år ad gangen ved den ordinære generalforsamling og afgår skiftevis, dog afgår sekretær sammen med næstformand.

4) Den øvrige bestyrelse (SGIFs afdelingsformænd) vælges for 2 år ad gangen ved den ordinære generalforsamling.

5) Hvis et bestyrelsesmedlem fra en af SGIFs afdelinger udtræder i løbet af valgperioden, konstitueres et nyt bestyrelsesmedlem fra det pågældende afdelingsudvalg indtil den næste ordinære generalforsamling.

Hvis et medlem af forretningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, supplerer og konstituerer bestyrelsen nyt forretningsudvalg indtil næste ordinære generalforsamling.

6) Valgbar til bestyrelsen er medlemmer over 18 år, der ikke er i kontingentrestance.

7) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Beslutning om oprettelse eller nedlæggelse af en idrætsafdeling skal godkendes ved en ordinær generalforsamling.

8) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne - heriblandt formanden eller næstformanden - er til stede.

9) Ved formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted.

10) I tilfælde af stemmelighed har formanden (næstformanden) den afgørende stemme.

11) Bestyrelsen afholder mindst 4 ordinære møder om året.

12) Bestyrelsen skal udarbejde referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for foreningen.

13) Bestyrelsen bemyndiges til at antage lønnet medhjælp i den udstrækning det skønnes nødvendigt.

14) Foreningen tegnes af forretningsudvalget, dog af den samlede bestyrelse ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån.

 

§ 8 IDRÆTSAFDELINGERNE

1) De enkelte afdelingers daglige ledelse og kontakt til bestyrelsen forestås af et afdelingsudvalg, der tilpasset afdelingens størrelse og behov vælges for 2 år ad gangen ved afdelingens ordinære årsmøde, 
dog således at højst halvdelen er på valg samtidig.

2) Afdelingsudvalgene konstituerer sig selv, men formand for det enkelte udvalg er i alle tilfælde det medlem, der er valgt af generalforsamlingen, jf. § 7 stk. 4 eller er konstitueret, jf. § 7 stk. 5.

3) Hvis et udvalgsmedlem udtræder i løbet af valgperioden, supplerer og konstituerer udvalget sig selv.

4) Valgbar til afdelingsudvalg er et hvert medlem, der er fyldt 16 år og som ikke er i kontingentrestance, dog jf. § 7 stk. 6.

5) Afdelingsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

6) De enkelte afdelingers udvalg afholder møde efter behov, dog mindst 1 gang i hvert kvartal. Udvalgene indkaldes af afdelingsformanden. Såfremt formand eller øvrige medlemmer har sager, der kræver omgående behandling, kan et enkelt udvalgsmedlem indkalde til møde med omgående virkning. Såfremt udvalget skønner det nødvendigt, kan afdelingens øvrige ledere og trænere deltage i møderne.

7) Afdelingsudvalget skal udarbejde referater fra årsmøde, afdelingsmøder samt vigtige begivenheder inden for afdelingen. Kopi af referater skal sendes til foreningens sekretær.

8) Såfremt hele afdelingsudvalget ønsker at deltage i et bestyrelsesmøde, hvor sager af betydning for afdelingen skal behandles, kan dette ske ved aftale mellem udvalget og bestyrelsens formand.

9) Såfremt en afdeling ønsker det, har den - efter bestyrelsens godkendelse - bemyndigelse til at træffe aftale(r) med firmaer om sponsorat(er). Disse skal være i overensstemmelse med specialforbundenes gældende regler.

10) Et afdelingsudvalg eller et årsmøde træffer de idrætslige- og forretningsmæssige beslutninger, der ikke vedrører SGIF som helhed. Afdelingsudvalg og årsmøde kan ikke vedtage eller træffe beslutninger og regler, der strider mod SGIFs vedtægter eller bestyrelsesbeslutninger.

11) De enkelte afdelingsudvalg udarbejder umiddelbart inden et nyt regnskabsårs begyndelse d. 1. oktober et budget, der sammen med hovedforeningens budget forelægges den samlede bestyrelse til godkendelse.

12) Ordinært årsmøde afholdes på et for afdelingen passende tidspunkt og indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse på hensigtsmæssig måde. Afdelingsudvalget fastsætter dagsorden for årsmødet.

13) Dagsorden for årsmødet bekendtgøres senest 3 dage før årsmødets afholdelse ved opslag i afdelingens respektive kasser og lokaler eller på anden hensigtsmæssig måde. Forslag fra afdelingens medlemmer, der ønskes behandlet, skal skriftligt være afdelingsudvalget i hænde senest 8 dage før årsmødet. I sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan et årsmøde ikke træffe bindende beslutning.

14) Stemmeret har ethvert afdelingsmedlem, der ikke er i kontingentrestance og har været medlem af afdelingen i de sidste 3 måneder før årsmødet. Afdelingsmedlemmer under 16 år repræsenteres af én forældre / forsørger / juridisk værge i enhver henseende. Stemmeret kun ved personligt fremmøde.

 

§ 9 FASTE UDVALG:

1) Klubhusudvalget er ansvarlig for løsning af opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af inventar og klubhus. Udvalget er ligeledes angivende for de retningslinjer, hvorunder klubhuset skal anvendes. 
Klubhusudvalget består af de til enhver tid siddende afdelingsformænd for håndboldafdelingen og fodboldafdelingen. SGIFs næstformand er formand for udvalget. Observationsstatus og taleret tildeles foreningens inspektør samt teknisk serviceleder fra Højvangskolen.

 

§ 10 REGNSKAB:

1) Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

2) Regnskabet - forsynet med revisionspåtegning - forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

3) Kassereren anbringer foreningens kontante midler i pengeinstitut.

 

§ 11 REVISION:

1) Revisionen består af 2 medlemmer, der vælges ved den ordinære generalforsamling. Disse vælges hver for 2 år ad gangen og afgår skiftevis, jf. § 12, stk. 9 i.

2) Udtræder et af revisionsmedlemmerne i løbet af valgperioden, indtræder den for samme periode valgte suppleant for resten af valgperioden, jf. § 12, stk. 9 j.

3) Revisionen af foreningens regnskab skal være såvel kritisk som talmæssig, og det påhviler endvidere revisorerne mindst 1 gang årligt at foretage uanmeldt eftersyn af foreningens midler.

 

§ 12 GENERALFORSAMLING:

1) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2) Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i november og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på hensigtsmæssig måde.

3) Dagsordenen bekendtgøres senest 3 dage før generalforsamlingen ved opslag i foreningens respektive kasser og lokaler. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. I sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutning.

4) Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

5) Stemmeret har ethvert afdelingsmedlem, der ikke er i kontingentrestance og har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen. Afdelingsmedlemmer under 16 år repræsenteres af én forældre / forsørger / juridisk værge i enhver henseende.

6) Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne.

7) Afstemninger foretages ved håndsoprækning, men skal på forlangende foregå skriftligt.

8) En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, dog jf. §14 og § 15.

9) Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt flertal, dog jf. § 14 og § 15.

10) Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende:

a) Valg af dirigent
b) Aflæggelse af beretning om foreningens virke
c) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, jf. § 10 
d) Fastlæggelse af årskontingent, jf. § 4 
e) Indkomne forslag
f) Valg af formand eller næstformand og sekretær eller kasserer, jf. § 7, stk. 3 
g) Valg af bestyrelse, jf. § 7, stk. 4 
h) Valg af revisorer, jf. § 11, stk. 1 
i) Valg af revisorsuppleant, jf. § 11, stk.2 
j) Eventuelt 

 

§ 13 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at opfordring hertil er kommet bestyrelsen i hænde, ledsaget af den dagsorden der ønskes behandlet. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 14 VEDTÆGTSÆNDRING:

Ændring af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for det.

 

§ 15 FORENINGENS OPLØSNING:

Foreningens opløsning skal vedtages på to efter hinanden følgende generalsamlinger, som indkaldes af den siddende bestyrelse. Foreningen kan kun opløses, når ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for det. I tilfælde af opløsning træffer den sidste generalforsamling bestemmelse om foreningens midler og øvrige ejendom ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24/2-1971 som ændring af love af 17/8-1957

Ændret på ordinær generalforsamling den 25/11-1971

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 9/2-1973

Ændret på ordinær generalforsamling den 22/11-1973

Ændret på ordinær generalforsamling den 21/11-1974

Ændret på ordinær generalforsamling den 23/11-1975

Ændret på ordinær generalforsamling den 24/11-1976

Ændret på ordinær generalforsamling den 23/11-1977

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 12/1-1978

Ændret på ordinær generalforsamling den 22/11-1978

Ændret på ordinær generalforsamling den 24/11-1982

Ændret på ordinær generalforsamling den 23/11-1983

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 25/2-1988

Ændret på ordinær generalforsamling den 19/11-1990

Ændret på ordinær generalforsamling den 22/11-1999

Ændret på ordinær generalforsamling den 17/11-2008

Ændret på ordinær generalforsamling den 22. november 2010

Ændret på ordinær generalforsamling den 21. november 2016

Ændret på ordinær generalforsamling den 19. november 2018

Senest opdateret: Torsdag, 17. januar 2019 10:01